ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet เว็บไซต์ ให้บริการแก่ผู้ใช้ระบบการเขียนอัตโนมัติสำหรับเอกสารซึ่งอาจจำหน่ายแยกกันหรือผ่านการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับประเทศที่ผู้ใช้ร้องขอ เอกสาร เว็บไซต์ยังอาจให้บริการทางเลือกในการให้ผู้ใช้ติดต่อกับทนายความที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น บริการของเว็บไซต์ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ” ข้อกำหนดต่อไปนี้กำหนดสิทธิ์ตามสัญญาและภาระผูกพันของผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ ผู้ใช้หรือผู้ใช้จะถูกกำหนดให้เป็นบุคคลทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยการท่อง อ่าน ดู ใช้และ/หรือซื้อเอกสารและ/หรือสมัครรับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ 

  • การใช้บริการของเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet เหล่านี้โดยสมบูรณ์
  • ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ USER รับทราบว่าประมวลกฎหมายผู้บริโภคของฝรั่งเศสและศุลกากรที่บังคับใช้ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของฝรั่งเศสมีผลบังคับใช้
  • ไม่ได้ให้คำแนะนำทางกฎหมายใดๆ
  • การออกแบบเอกสารบนเว็บไซต์เป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมด และไม่ได้เป็นผลมาจากงานเขียน แก้ไข หรือดัดแปลงโดยผู้อำนวยการหรือพนักงานของบริษัทหุ้นส่วนของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด

การเข้าถึง การนำทาง และการติดต่อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเข้าถึง การใช้งาน การสมัครสมาชิก และ/หรือการซื้อบนเว็บไซต์นั้นมีให้สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีอายุและความสามารถเต็มเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุจากผู้ใช้ อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ จำกัด หรือยุติเว็บไซต์เพื่ออัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย วัตถุประสงค์ทางการค้า การโฆษณา หรือสแปม สำหรับคำถามหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์หรือตัวเว็บไซต์เอง หรือเพื่อรายงานเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ความรับผิด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจะอยู่ในเนื้อหาเฉพาะที่มอบให้แก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์และบริการ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องใดๆ ที่เพิ่มโดยผู้ใช้ หรือการใช้งานเว็บไซต์และบริการอย่างไม่ถูกต้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้เอกสารที่ซื้อบนเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง) จะต้องถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใช้ โดยไม่มีการรับผิด ในส่วนของมิราเคิล

  • ความล้มเหลวทางเทคนิคหรือคอมพิวเตอร์ ความเข้ากันไม่ได้ของเว็บไซต์กับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยตรงหรือโดยอ้อม เนื้อหาหรือผลที่ตามมา ความเสียหายที่คาดการณ์ได้หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ต่อผู้ใช้ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือความยากลำบากในการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย หรือไม่น่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ต

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข องค์ประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ (รวมถึงการยศาสตร์ ข้อความ กราฟ รูปภาพ เสียง วิดีโอ องค์ประกอบการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูล – รายการนี้จะไม่ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์) รวมกันหรือแยกกันเป็นทรัพย์สินของ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามหลักศีลธรรมและ สิทธิในการอุปถัมภ์ที่เป็นของผู้เขียนภายใต้บทบัญญัติของมาตรา L. 111-1 และตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้แสดงถึงการยอมรับสิทธิ์ และไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใดๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งยังคงเป็นทรัพย์สิน แต่เพียงผู้เดียว การนำเสนอ การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือการใช้ประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหา เครื่องหมายการค้า และบริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และอาจถือเป็นการละเมิดการปลอมแปลงภายใต้มาตรา L 335-2 และตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การสมัครสมาชิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้ในบางประเทศอาจมีตัวเลือกในการเข้าถึงบริการโดยใช้การสมัครสมาชิกเพื่อรับประโยชน์จากการเข้าถึงแคตตาล็อกเทมเพลตอย่างไม่จำกัด และเพื่อสร้างเอกสารตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิก ผู้ใช้ในฝรั่งเศสอาจใช้บริการสมัครสมาชิกเพื่อรับประโยชน์จากอัตราพิเศษเมื่อติดต่อทนายความ หากไม่มีการให้บริการสมัครสมาชิกในประเทศที่คุณขอเอกสาร ข้อกำหนดในข้อกำหนดนี้จะไม่เกี่ยวข้อง การสมัครสมาชิกนี้เสร็จสมบูรณ์โดยการสร้างบัญชีและกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก ซึ่งผู้ใช้จะต้องเลือกวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง